година: 2015
локация: София, България
площ: 3 367 878м2
награда: 2ро място

Основни маркери в конпенцията са възстановяването на автентичния вид на резерват „Борисова градина“, балансирано разбивитие на територията за спорт и отдих, трансформиране на буферната зона на резервата в съвременен градски парк, възстановяване и благоустрояване на резерват „Дендрариума“, благоустрояване на лесопарка и създаване на условия за активен и пасивен отдих, както и обосовяване на подходи към лесопарка от към ул. „Сребърна“ и от бул. „Тодор Каблешков“.

Устройствена концепция за парк Борисова градина.

Устройствена концепция за парк Борисова градина.

Аналитични схеми - парк Борисова градина

Аналитични схеми и анализи на местоположение и граници, фунционално зониране, обекти и дейности, транспортна достъпност, културно-историческо наследство, както и проблеми и конфликти на средата.

Историческо развитие на Борисовата градина

Развитие на парк Борисова градина хронологично от 1892 до 1982 г.

Структуриране на пространствата в лесопарка

Проектна идея за структуриране на пространствата в лесопарка, чрез премахване на гъстата храстова и издънкова растителност в зона 15м от главните алеи към вътрешността на масивите, което следва да осигури перспектива към дълбочината на лесопарка и да подобри чувството за сигурност и спокойствие на посетителите.

идея за развитие на периферията на лесопарка

Проектна идея за развитие на територията по периферията на лесопарка, чрез прочистване на издънковата, храстова, болна и суха растителност и запазването на здравите монументални дървета, младите с потенциал и индивидите с естетически качества. Въз основа на това прореждане следва да се създаде предпоставка за затревяване под склопа и използването на това пространство за разнообразни форми на отдих.

Пример за обособяване на територията по периферията на лесопарка.

Пример за обособяване на територията по периферията на лесопарка.

Решение за логозната част на парка

Решение за опазване на лонгозната растителност и повишаване на достъпността в нейната територия.

Пример за създаване на съвременни паркови площи.

Пример за създаване на съвременни паркови площи.

Трансформация в градски парк

Проектна идея за трансформиране на необлагородена част от Борисовата градина в градски парк. Предложените мерки са за прочистването на издънкова и храстова растителност, изграждане на подпорна стена с височина 50см с цел структуриране на пространството и създаване на места за сядане.

Схема за устойчиво използване на горските ресурси

Предложение за устойчиво използване на горските ресурси, като добитата дървесина се обработва на място за изработката на различни паркови съоръжения. След провеждането на саниратни и формировъчни сечи, необходими за поддържането на един красив лесопарк, добитият дървен материал се преработва под формата на паркова мебел, детски съоръжения, спортни съоръжения или в дървесни стърготини.

Cистема за финансиране

Предложена е система за финансиране, която формира това, че всички приходи от дейността на парка се използват директно за неговата поддръжка и развитие.